Förslag om ändrade skatteregler för delägare i fåmansföretag

Förslag om ändrade skatteregler för delägare i fåmansföretag

Utredningen om översyn av 3:12-reglerna har i dag överlämnat sitt betänkande. Förslaget innebär höjd skattesats och försämringar av reglerna. Förslaget kommer att skickas på remiss och gås igenom innan det kan beslutas. Fåmansbolagsägare och redovisningskonsulter kommer att prata mycket om detta...

De viktigaste delarna av utredningens förslag är följande.
• Förtagets löneunderlag ska liksom i dag få användas vid beräkningen av kapitalinkomstbeskattad utdelning. Den nuvarande nivån på 50 procent ersätts dock av tre nivåer – 10, 25 och 50 procent – samtidigt som delägarna måste ta ut högre lön än i dag för att få utnyttja reglerna.
• Löneunderlaget fördelas mellan delägarna och beräkningen gynnar därför inte företag med många delägare. Det nuvarande kravet på att en delägare måste äga minst fyra procent av kapitalet i företaget för att få tillämpa reglerna kan därmed tas bort.
• Förenklingsregeln innebär i dag att en utdelning upp till 2,75 inkomstbasbelopp (ca 160 000 kr) kan beskattas som kapitalinkomst. Denna nivå sänks till 1,75 inkomstbasbelopp (ca 100 000 kr).
• Skatteuttaget på aktiva delägares kapitalinkomster i fåmansföretag höjs från 20 till 25 procent och blir detsamma för ägare i alla onoterade bolag.
• En särskild undantagsregel införs som medför att beskattningen inte påverkas av om en försäljning av ett fåmansföretag sker till någon inom familjen eller till någon utomstående.
Reglerna ska enligt förslaget börja gälla den 1 januari 2018.

2016-11-03 17:42